Polityka prywatności serwisu dp-capital.pl


Serwis internetowy dp-capital.pl służy do przekazywania informacji o inwestycjach, które są przedstawione w serwisie, umożliwia również kontakt z przedstawicielami dewelopera.

Firma DP Capital sp. z o.o. właściciel serwisu dp-capital.pl obowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych.
Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest DP Capital sp. z o.o. REGON: 365210536 NIP: 1231322744, ul. Chyliczkowska 21A 05-500 Piaseczno („Administrator”, „Usługodawca”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: kontakt@dp-capital.pl

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do przygotowania oferty handlowej.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego:
– adres e-mail,
– treść wiadomości, zapytania ofertowego.

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę dp-capital.pl (telefon, adres e-mail itd.) dane przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w celach związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy i w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Administrator przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

Każdy użytkownik posiada prawo do :
1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane kontaktowe Administratora.. W celu realizacji powyższych upranień należy skontaktować się z DP Capital sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 21A, KRS 0000305793. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dp-capital.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 222702744.

Osoba której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura: kontakt@dp-capital.pl W wiadomości prosimy o podanie danych, które mają być wykreślone z naszych baz danych.

Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownik ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).